Hodnotenie za 1. polrok

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a uznesenia pedagogickej rady zo dňa 18. 12. 2020 bude hodnotenie žiakov ZŠ  Krakovany za 1. polrok šk. roka 2020/2021 nasledovné:

1. ročník

Všetky predmety budú hodnotené slovne.

2. – 4. ročník

Predmety SJL, MAT, ANJ, PVO, PDA, VLA budú hodnotené známkou. Predmety INF,TSV, PVC, HUV, VYV, NBV, ETV budú hodnotené slovne.