Hodnotenie žiakov v 2. polroku

Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020

V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6. 4. 2020, ZŠ Krakovany  po komunikácii s pedagogickou radou oznamuje, že klasifikácia v druhom polroku školského roka 2019/2020 bude prebiehať nasledovne:

  1. žiaci prvého ročníka budú hodnotení slovne
  2. žiaci 2. až 4. ročníka známkami, ako doteraz v zmysle platného Školského vzdelávacieho programu (výchovy sa neklasifikujú).

Pri záverečnom hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušenia vyučovania budeme vychádzať z portfólií žiackych prác, vzájomnej komunikácii, z vypracovávania zadaných úloh, z projektov, zo samostatných praktických prác, z riešenia komplexných úloh s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka počas domácej prípravy a z polročnej klasifikácie.