Informácie k samoštúdiu žiakov

Vážení rodičia, milí žiaci!

Nakoľko pristupujeme k výučbe „na diaľku“, žiadame Vás zodpovedne pristupovať k úlohám zadávaným triednymi učiteľmi. Žiakom jednotlivých tried budú úlohy zasielané priebežne. V prípade nejasností sa kontaktujte s triednymi učiteľmi.