Nástup do školy

Predbežný informovaný súhlas zákonného zástupcu

Vážení rodičia,

Základná škola,Školská 318/3, 922 02 Krakovany v súvislosti s plánovanými  opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR,  Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a  vydaným dokumentom MŠVVaŠ SR zo dňa 18. 05. 2020 : Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020, po dohode so zriaďovateľom  – Obcou Krakovany,

určuje na prejavenie záujmu zákonného zástupcu žiaka o umiestnenie žiaka do školy

záväzný termín –  27. 05. 2020  .

Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či základné školy s ročníkmi  1 – 5 otvoria a v akom režime.

Ak žiak do tohto dátumu (27.05.2020) nebude prihlásený na návštevu školy, nebude možné v pondelok ráno 01.06.2020 ho prijať.

Pokyny k návšteve školy uverejníme v najbližších dňoch na www stránkach školy: zskrakovany.edu.sk je potrebné priebežne sledovať tu uverejnené aktuality. Záväzné prihlášky pošlite na mailovú adresu skolakrakovany@gmail.com prípadne dajte triednemu učiteľovi.

Záväzne prihlasujem svoje dieťa od 01.06. 2020

na vyučovanie v dopoludňajších hodinách áno nie

do školského klubu áno nie

na stravu v školskej jedálni áno nie

Pokyny k návšteve školy uverejníme v najbližších dňoch na www stránkach školy: zskrakovany.edu.sk je potrebné priebežne sledovať tu uverejnené aktuality. Záväzné prihlášky pošlite na mailovú adresu skolakrakovany@gmail.com prípadne dajte triednemu učiteľovi. Aj v prípade, že dieťa nebude školu navštevovať.

Ďakujem za pochopenie

riaditeľka školy