Oznam CPPPaP Piešťany pre rodičov predškolákov

Milí rodičia, zákonní zástupcovia!

V súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu pandémie koronavírusu Vás informujeme o možných zmenách ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2021/2022 sa bude konať od 1. 4. 2021 do 30.4. 2021.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami elektronickou formou.

Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, §19 každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí byť zapísané do 1. ročníka ZŠ.

Ak má rodič pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa, môže dieťa absolvovať v našom Centre psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti. Na toto vyšetrenie môže rodič objednať svoje dieťa telefonicky na tel.č. 0911 887 745 alebo na našej mailovej adrese cpppappiestany@gmail.com .

V predmete mailu prosím uveďte:  Vyšetrenie školskej spôsobilosti

V maile je postačujúce uviesť telefónny kontakt na zákonného zástupcu za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie.  

Po zmene našej formy práce z dištančnej na prezenčnú Vás budeme telefonicky kontaktovať.