Zápis do školy

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

7. apríla 2021

od 14:30 do 17:30 v budove školy

Ako sa zápis uskutoční, závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese a na Slovensku, preto je možné, že budeme spôsob aj čas zápisu možno ešte upresňovať. Zápisu sa zúčastňujú povinne deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

Do 07.04.2021 je potrebné odoslať na emailovú adresu školy skolakrakovany@gmail.com alebo priniesť do MŠ  vyplnené priložené formuláre –  Protokol

– v prípade odloženia školskej dochádzky – je potrebné na adresu školy odoslať alebo priniesť do MŠ  vyplnenú  Žiadosť o odklad školskej dochádzky. Tiež je potrebné priložiť k tejto žiadosti Odporúčanie o odklade z CPPPaP a od pediatra potvrdenie, že dieťa ešte nie je schopné absolvovať povinnú školskú dochádzku.

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka alebo žiadosť o odloženie školskej dochádzky musí byť podpísaná obidvoma rodičmi, ktorých mená aj adresa musia byť na žiadostiach vypísané,/ pokiaľ sú zapísaní v rodnom liste dieťaťa aj keď spolu nežijú/, ináč nebude dieťaťu vydané rozhodnutie o prijatí do školy alebo o odložení školskej dochádzky.

– V prípade zapísania dieťaťa do školy, ktoré ešte nedovŕšilo 6 rokov, je potrebné vyjadrenie CPPPaP a tiež pediatra o zrelosti dieťaťa.

V prípade, že si dokumenty nemáte kde vytlačiť,  budú k dispozícii v MŠ.

V prípade ďalších otázok kontaktujte riaditeľku školy  elektronicky na hore uvedenej adrese.