Školský semafor – zmena

Vážení rodičia!

Z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR bol aktualizovaný Školský semafor, ktorým sa riadia školy počas pandémie ochorenia COVID-19.
Naďalej rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.
Rodičia žiakov by mali vykonať samotest u žiaka 2x v týždni a nahlásiť tr.učiteľovi výsledok Ag samotestu.