ŠKD

I. oddelenie –  1.-2. ročník Mgr. Zuzana Delea

II. oddelenie – 3.-4. ročník Miroslava Bednárová

Náš školský klub ponúka:
– bezpečný a priateľský priestor,
– otvorenosť a toleranciu,
– nestresujúce, estetické prostredie,
– rozmanitý program,
– aktivity rozvíjajúce kreativitu,
– činnosti podporujúce tímovú prácu,
– podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti,
– estetické prostredie
– rovnosť príležitostí,
– záujmovú činnosť.

Školský klub sa usiluje o výchovu harmonicky rozvinutého človeka. Formou cielenej motivácie sa snaží zapojiť deti do všetkých činností. Vyšším poslaním je vytváranie návykov na účelné trávenie voľného času. Dobrý výsledok výchovnej práce s deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, ich záujmov a poznania vekových osobitostí. Výchovno- vzdelávacia činnosť v školskom klube detí na našej škole sa delí na :
Oddychová, relaxačná
Záujmová / TOV
Rekreačná
Príprava na vyučovanie
Individuálne činnosti
Činnosti sa budú striedať v jednotlivých dňoch nasledovne:
Oddychová, relaxačná do 13,00
Záujmová / TOV 13,00 – 13,50
Rekreačná 13,50 – 14, 30
Príprava na vyučovanie 14,30 – 15, 30
Individuálne činnosti 15,30-16,30